Supervisioon ja coaching

Aitame jõustada inimesi, meeskondi ja organisatsioone!

Supervisioon

Supervisioon on tööalane nõustamisprotsess, mis mõjutab nii tulemusi kui ka töökultuuri. See on tulemuslik viis meeskonna toimimisest tervikliku pildi saamiseks ja soovitud eesmärgi suunas liikumiseks. Superviisorina aitan leida arengukohti, toetada arendusprotsessi ja elluviimiskultuuri kasvu. Seda nii töötaja, meeskonna ja/või organisatsiooni tasemel. 

Supervisioonis:

 • Käsitletakse tööalaseid situatsioone, millega meeskond või organisatsioon hetkel tegeleb. Protsess toetab meeskonna liikumist seatud eesmärkide poole.
 • Leitakse arengu/muudatuste kohti ja lahendusi uutele olukordadele.
 • Analüüsitakse ja mõtestatakse oma tegevusi. Püstitatakse eesmärke, töötatakse välja süsteemid eesmärkide saavutamiseks.
 • Toetatakse uute hoiakute ja käitumisharjumuste kujunemist.
 • Juurutatakse uusi ideid ja koolitustel omandatud teadmisi ning oskusi igapäevatöösse.

Kõik osalejad on supervisioonis võrdsed ja aktiivsed. Supervisioonis käsitletakse teemasid mida osalejad sinna toovad, mis nende jaoks vajavad lahendamist. Teemadeks võivad olla näiteks meeskonnasisesed suhted, klientidega seotud juhtumid, töö korralduslikud küsimused. Supervisiooni juhib väljaõppinud superviisor.

Supervisioon on etapiviisiline protsess, mille käigus kinnistatakse omandatud teadmisi, uusi lahendusi ja kokkuleppeid. Soovitatavaks protsessi pikkuseks on 3 - 6 kohtumist, kestvusega 3 tundi igal korral. Kohtumiste intervall 1-2 korda kuus.

Kasu meeskonnale:

 • Võimalus üheskoos leida probleemidele parimaid lahendusi. Kõik osalejad on teadlikud prioriteetidest ja oma rollist. Kasvab inimeste initsiatiiv ja vastutuse võtmine.
 • Meeskonnaliikmed teadvustavad oma ja kolleegide ressursse ja vajadusi, et võimekusi paremini realiseerida.
 • Kasvavad professionaalsed oskused, suureneb inimestevaheline usaldus ja koostöö.
 • Parem ülevaade kolleegide tööülesannetest ja eesmärkidest.
 • Paraneb meeskonna tulemuslikkus ning juhtimiskvaliteet.

Kasu osalejale:

 • Suureneb eneseteadlikkus, kasvavad professionaalsed oskused.
 • Aitab leida uusi ja uuenduslikke lahendusi. Saab toetust ja motivatsiooni nende elluviimiseks.
 • Saab ennetada läbipõlemist.
 • Saada tuge ja toetust teistelt meeskonnaliikmetelt.
 • Selgus rolli ja vastutuse osas. Võimalus arendada oma töörolli.
 • Suurendada motivatsiooni ja efektiivsust. Kasvab töörahulolu.
 • Kinnistada uusi harjumusi ja teadvustada ning kohandada käitumismustreid.

Coaching

Coaching on kindla eesmärgi saavutamisele, oskuste või harjumuste omandamisele suunatud struktureeritud koostöö.
Coachingu eesmärgiks on:
 • inimese aitamine liikumaks tema eesmärkide poole
 • sobivama lahendustee väljatöötamine
 • eesmärki toetavate oskuste treenimine
 • soorituse parandamine ja tulemuste saavutamine
Coachina olen neutraalne spetsialist, kes aitab, peegeldada, sõnastada võimalikud valikud ja toetada konkreetsete otsusteni jõudmist liikumisel eesmärkide poole.

Supervisioon ja coaching võivad olla ka osa TIIMWERK™ retseptist, kus teie tiim küpseb töövõimeliseks ja tõhusaks terviklikuks organismiks, mis on võimeline ühistöös oma ressursse maksimaalselt ära kasutama.
Vaata lähemalt madispuhm.ee

Klientide tagasisidet näeb siit.